Om stiftelsen

Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser har som formål å gi økonomisk støtte til forskning om de miljømessige forhold omkring jord og myr, forsøk og opplysning vedrørende utnyttelse av jord, myr og torv og historisk dokumentasjon av myrsaken.

Stiftelsen ble dannet ved en sammenslåing av stiftelsen Fondet for myrundersøkelser og stiftelsen Jordforsk, senter for jordfaglig miljøforskning. Dette skjedde etter at all faglig og økonomisk aktivitet som Jordforsk hadde ble innlemmet i Bioforsk ved etableringen i 2006. Stiftelsens kapital er knyttet til verdiene av tidligere Jordforsks kontorbygg på universitetsområdet på Ås (Jordforskbygget).

Det norske myrselskap

Det hele startet i 1902. I avisene kunne man lese at det hadde gått ut opprop fra noen av landets ledende menn til dannelse av et selskap for ”nyttiggjørelse av landets myrer”. Det var et initiativ for innovasjon og næringsutvikling basert på landets naturressurser.

Arbeidsoppgavene i Det norske myrselskap endret seg gjennom de ulike epokene. De første 30 åra stod produksjon av brenntorv og torvstrø, samt myrdyrking i fokus. Senere dreide arbeidet seg mer om jordvern og registrering av landskapstyper, og i perioden 1952-76 var det stor aktivitet omkring fôrproduksjon og fellesbeite.

Ny Jord

I 1908 ble det, etter et initiativ i Kristiania Kjøbmandsforening dannet et Selskap for landets indre kolonisasjon og emigrasjonens innskrenkning. Formålet var å gi ungdom muligheter for næringsvirksomhet og arbeid i landet for å redusere utvandringen til Amerika.

Det må skjære enhver fedrelandsvenn i hjertet å se uke etter uke skib fullastet av arbeidssterk og frisk ungdom forlate landet. – Alle disse skarer av ungdom har vårt fattige land vernet om, fødd og klædt, gitt undervisning og opdragelse. Når de så er kommet op i den alder, at landet venter produktivt arbeide av dem, forlater de oss. Det er for å drøfte midler til å motarbeide denne overhåndtagende emigrasjon, at dette møte er sammenkalt.” J. Fr. Klingenberg.

Selskapet ble i 1915 omdøpt til Ny Jord og arbeidet etter hvert mest for bureising på udyrket jord ved å kjøpe dyrkingsfelt, og på særlige vilkår gi økonomisk tilskudd til bureisere. Fram til midten av 1930-tallet hadde selskapet formidlet statstilskudd til mer enn 10 000 bureisingsbruk, og det var dyrket over 180 000 dekar jord.

Det norske jord- og myrselskap

I 1976 ble de to selskapene slått sammen til Det norske jord- og myrselskap. Selskapet videreførte arbeidet for utbygging og rasjonalisering av jordbruket gjennom nydyrking og bureising. I 1986 overtok selskapet Statens jordundersøkelse ved Norges Landbrukshøgskole, og bygde ut sin egen virksomhet, Landbrukets analysesenter, med moderne apparater og utstyr.

Jordforsk

Jordforsk, Senter for jordfaglig miljøforskning, var et nasjonalt kompetansesenter for miljøspørsmål knyttet til både jordvannavfall og landskap, etablert og støttet av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. Senteret ble opprettet i 1989 ved sammenslåing av GEFO (Institutt for georessurs- og forurensningsforskning) og Det norske jord- og myrselskap. Ideen var å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag for miljøsektoren og landbrukssektoren som basis for tiltak mot landbruksforurensing og andre miljøutfordringer knyttet til jord. Jordforsk var organisert som en privat stiftelse.

På oppdrag fra næringsliv, offentlige myndigheter og virksomheter, konsulentfirmaer og enkeltpersoner drev Jordforsk forskning for å bidra til langsiktig og utviklende forvaltning av jord, vann, avfall og landskap.

Jordforsk hadde fire faglige hovedområder:

  • Vannkvalitet og arealbruk
  • Jordkvalitet og jordressurser
  • Avfall og miljøgifter
  • Naturbaserte rensesystemer

Jordforsk hadde også laboratorium for analyse av jordprøver fra landbruket, matvareanalyser og andre kjemiske analyseoppdrag.

Bioforsk

1. januar 2006 ble den faglige og økonomiske virksomheten til stiftelsen Jordforsk slått sammen med Planteforsk og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) til Bioforsk. De faste eiendommene som Jordforsk eide ble liggende igjen i stiftelsen. Foruten kontorbygget på universitetsområdet på Ås var det også noen myr- og utmarkseiendommer som var kjøpt inn av Ny Jord til bureisingsformål som ennå ikke var videresolgt. Disse faste eiendommene utgjør kapitalen i Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser og er grunnlaget for stiftelsens utdelinger etter formålet.