Vedtekter

FONDET FOR JORD- OG MYRUNDERSØKELSER SLIK LYDER ETTER FUSJONENS IKRAFTTREDELSE

§ 1.   Organisasjon

Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelse er en videreføring av stiftelsen Jordforsk, senter for jordfaglig miljøforskning og Fondet for myrundersøkelse i en integrert stiftelse. Fondet for jord- og myrundersøkelse er en privat og allmennyttig næringsdrivende stiftelse.

§ 2.   Lokalisering

Stiftelsen har hovedsete i Ås.

§ 3.   Grunnkapital

Grunnkapitalen i den tidligere stiftelsen Jordforsk og fondskapitalen i det tidligere Fondet for myrundersøkelser, utgjør stiftelsens grunnkapital, kr. 5.298.186,-.

§ 4

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til forskning om de miljømessige forhold omkring jord og myr, forsøk og opplysning vedrørende utnyttelse av jord, myr og torv og historisk dokumentasjon av myrsaken.

§ 5 Finansiering

Stiftelsen finansieres gjennom avkastning på stiftelsens eiendeler.

§ 6 Styret

Styret skal ha tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Følgende institusjoner og organisasjon oppnevner medlem med varamedlem:

Landbruks- og matdepartementet               1 medlem (styreleder)

Miljøverndepartementet                              1 medlem

Norges Bondelag                                        1 medlem

Oppnevningen gjelder for tre år med anledning til gjenoppnevning. Oppnevningen skal skje hvert tredje år mellom 1. april og 1. juli.

Styrets leder plikter å varsle de aktuelle institusjoner og organisasjon om at oppnevning skal skje senest 1. april det aktuelle år.”

§ 7 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med vedtektene.

Styret kan beslutte om stiftelsen skal ha daglig leder. Stiftelsen kan også beslutte at et styremedlem eller andre personer skal fylle en slik rolle uten å være ansatt.

§ 8 Regnskap

Stiftelsens regnskap revideres av statsautorisert revisor som velges av styret og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Riksrevisjonen har til enhver tid innsynsrett i den grad det anses nødvendig for å kunne føre kontroll med forvaltningen av offentlige midler.

Stiftelsens regnskaper og årsmelding skal hvert år innen utgangen av april sendes Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet til orientering. Regnskapene skal også sendes Stiftelsestilsynet.

§ 9 Endring av vedtektene

Styret kan med tilslutning fra minst to tredjedeler av de valgte styremedlemmer vedta endringer i vedtektene dersom stiftelseslovens vilkår for vedtektsendringer foreligger.

Vedtektsendringer må fremmes for Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Vedtektsendringer må deretter fremmes for Stiftelsestilsynet for godkjennelse før de trer i kraft.

§ 10 Oppløsning

Stiftelsens midler skal ved oppløsning anvendes som bestemt i vedtektene.

Oppløsning av stiftelsen og disposisjoner i forbindelse med dette, må godkjennes av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.